Wantaren (Yang-II) vs YOU (Remy-II)

Wantaren
Yang
II
Player
Character
Option
YOU
Remy
II