World Slayer (Ibuki-I) vs Momochi (Ken-I)

World Slayer
Ibuki
I
Player
Character
Option
Momochi
Ken
I