Xian (Poison-I) vs Momochi (Ken-II)

Xian
Poison
I
Player
Character
Option
Momochi
Ken
II