Xiaohai (Cammy-I) vs PR Balrog (Boxer-I)

Xiaohai
Cammy
I
Player
Character
Option
PR Balrog
Boxer
I