YetiGhettoSlang (Sasquatch) vs Jayonethesk8 (Sasquatch)

YetiGhettoSlang
Sasquatch
Player
Character
Jayonethesk8
Sasquatch