Yogo (Kage) vs Zonrenon (Lei-Fei)

Yogo
Kage
Player
Character
Zonrenon
Lei-Fei